RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapiasuuntaus, jossa pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä. Tapaamisissa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Ratkaisukeskeinen terapia perustuu luottamukselliseen ja tasavertaiseen yhteistyösuhteen asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Terapiassa muodostetaan tulevaisuuden kuva siitä, miten asiat ovat kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia askelia ja asiakas ottaa niitä kohti tuota tavoitettaan. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys ratkaisukeskeisessä terapiassa.

Ratkaisukeskeisesti suuntautuneet terapeutit keskittyvät tukemaan asiakasta jatkamaan eteenpäin sen sijaan, että suuntautuisivat etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta.

Työvälineinä ovat myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen.

Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä muun muassa etsimällä uusia ratkaisuja aiempien tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.

Lisätietoja: psykoterapiakoulutus.fi